Přihlášení


Nejnovější

Derma pet 60 kapslí
Derma pet 60 kapslí

KRONCH - Active 2kg mladý i dospělý pes
KRONCH - Active 2kg mladý i dospělý pes

Bosch Dog Sensitive Lamb&Rice 3kg
Bosch Dog Sensitive Lamb&Rice 3kg

 


Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád


1.Všeobecná ustanovení
a) Provozovatelem webu psi-obchod.imu.cz je Ing. Martin Uhrovič, Velkomoravská 120, 696 18 Lužice, IČ: 66625181, FO podnikající na základě Živnostenského listu. Zapsán v Živnostenkém rejstříku. Úřad příslušný podle živnostenského zákona. Městský úřad Hodonín.

b) Realizováním objednávky Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Ing. Martin Uhrovič) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád se použijí, není-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná rámcová/kupní/či jiná obdobná smlouva.

c) Objednané zboží zasíláme standardně pouze na území ČR (dodání mimo Českou republiku řešíme individuálně). Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s přesnou částkou, upravenou o individuální slevy, obdržíte po odeslání objednaného zboží elektronickou cestou či poštou.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). Ing. Martin Uhrovič (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:
-bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží 
-vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nebude-li prodávajícím oznámeno kupujícímu do 3 dní od doručení objednávky jinak, pak k uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může v odůvodněných případech, zejména u objednávek zboží s vyšší celkovou hodnotou, vyhradit, že okamžikem uzavření smlouvy je doručení potvrzení o přijetí objednávky – v takovém případě bude zákazník o uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky informován nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Registrovaní zákazníci mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci na internetové stránce psi-obchod.imu.cz. O těchto akcích budou informováni emailovým zpravodajem.

4. Cena a platební podmínky
a) Nabídkové ceny uvedené na stránkách psi-obchod.imu.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za poštovné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

b) Kupní cenu uhradí kupující v hotovosti při převzetí zboží.

c) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

d) K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru

5. Dopravní podmínky, poštovné
a) Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen.
U nákupu nad 2.500,00 Kč neúčtujeme kupujícímu poštovné. 
Česká pošta 210,00 Kč / zásilka zboží do hodnoty  550,00 Kč
Česká pošta 147 Kč / zásilka zboží hodnoty 550,00 - 2.500,00 Kč


6. Dodací lhůta
Zboží bude odesláno objednateli obvykle do 3-5 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo bude objednateli v této lhůtě oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

7. Záruka, servis
Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace je možné řešit i telefonicky na kontaktních číslech v pracovních dnech v době od 10:00-15:00 příp. emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Dobírky nepřebíráme!

8. Odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od doručení zboží. V případě uplatnění § 53 odst. 7 občanského zákoníku bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena.

Odešlete email na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Případně je možné uvést i jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle odstoupit od smlouvy.
-k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím. 
-zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme). 
-doporučujeme v přiloženém dopise uvést způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
V případě odstoupení od smlouvy, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Paragraf 53 odst. 10 občanského zákoníku stanoví, že pokud spotřebitel odstoupí v zákonné 14 denní lhůtě od smlouvy nebo pokud si zboží nepřevezme, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů.

Kupující ,který je spotřebitelem, má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s textem: „Odstupuji od objednávky ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky)“

9. Zrušení objednávky ze strany provozovatele
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
-zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
-změnila se výrazným způsobem cena

 


V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů
Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

11. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 
 

Nákupní košík


nákupní košík
Váš košík je prázdný

Doporučujeme

Bio-Weyxin 416 Dog Motio 500ml
Bio-Weyxin 416 Dog Motio 500ml
1 132 Kč

Mléko Milk Replacer pro štěňata plv 500g
Mléko Milk Replacer pro štěňata plv 500g
403 Kč

Brit Care Puppy Milk 2kg
Brit Care Puppy Milk 2kg
642 Kč

Happy Dog Supreme Jun. Baby Milk Probiotic 500g
Happy Dog Supreme Jun. Baby Milk Probiotic 500g
435 Kč

Urocid pasta 120g
Urocid pasta 120g
309 Kč